วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์โครงงาน "MY PETS สัตว์เลี้ยงแสนรัก" (10 สัปดาห์)
สัปดาห์ที่ 10 สรุปการเรียนรู้โครงงาน

การนำเสนอผลงาน (Show and Share)

- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้โครงงาน

- การแสดงบทบาทสมมติ

ผลงานทุกชิ้นที่ได้ร่วมกันทำเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ตัวของเด็กๆเองเปรียบเสมือนเป็นต้นกล้าน้อยๆที่ค่อยๆ แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาแห่งองค์ความรู้พร้อมที่จะเติบโต ผลิใบเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต