วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แรกเริ่มเรียนรู้

วัยอนุบาลเป็นก้าวแรกในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ การเรียนรู้ชีวิตจากการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ คุณครู และสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะช่วยบ่มเพาะให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งและมีอุปนิสัยที่ดีงาม การมีฉันทะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนั้น ย่อมส่งผลดีในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กๆได้เติบโตอย่างมีความสุขสมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น