วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 1-2 : ก่อเกิดฉันทะในการเรียนรู้การสร้างฉันทะ....เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้โครงงาน กระบวนการทั้งหมดจะไปบ่มเพาะความคิด จินตนาการ และกระตุ้นความอยากที่จะเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก
....กระบวนการสร้างฉันทะเริ่มต้นขึ้นอย่างแยบยล จากการที่คุณครูจัดบรรยากาศทั้งในห้องเรียนและบริเวณรอบๆ ให้เป็นเรื่องราวที่พ้องกันกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter 4
....เมื่อถึงวันเปิดเรียน กิจกรรมแรกที่แสนสนุก คือ เด็กๆ มีโอกาสได้สำรวจและเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ โรงเรียน และตอนนี้คุณครูก็จะค่อยๆ สร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ เกิดความอยากเรียนรู้ เขาได้เริ่มชื่นชอบในเรื่องราวนี้แบบไม่รู้ตัว จากการได้เห็นความงามของธรรมชาติรอบตัว ได้ฟังนิทาน ชมคลิปวีดีโอ และเล่นเกมสนุกๆ เกี่ยวกับน้ำ
จากนั้นเด็กๆ ได้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเลือกหัวข้อโครงงานที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการคิด Brain storming และ Blackboard share และเด็กๆได้ออกมาเล่านำเสนอเกี่ยวกับเหตุผลที่อยากเรียนรู้เรื่องนั้น และก็ได้หัวข้อที่จะเรียนเกี่ยวกับน้ำ ให้ชื่อโครงงานว่า "สายน้ำแห่งชีวิต"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น